Biber Architects

 
 
Format: 
Case
filt3rs.net
Place the photos were taken: 
USA Pavilion, Milan Expo 2015
Via Giorgio Stephenson
Milano , Milano
Italy
Milano
Period: 
Contemporary
Architect: 
Biber Architects